Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 52/19) uređuje se sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov., br. 152/08).

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020., osim odredbi članka 22. stavaka 2. i 5. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

Natrag