U Nar. nov. br. 98 od 16.10.2019. objavljen je Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Zakonom se utvrđuju pravila o mehanizmu rješavanja sporova između Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije kada ti sporovi proizlaze iz tumačenja i primjene ugovora, sporazuma i konvencija kojima je predviđeno uklanjanje dvostrukog oporezivanja dohotka i/ili dobiti te, ako je to primjenjivo, kapitala. Ovim se Zakonom utvrđuju i prava i obveze odnosnih poreznih obveznika kada nastanu sporovi.
Odredbe ovoga Zakona odnose se na sve prigovore u vezi s predmetima spora koji se odnose na dohodak, dobit ili kapital ostvaren u poreznoj godini koja počinje 1. siječnja 2018. ili nakon toga, podnesene od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Natrag