U Nar. nov., br. 117/19 od 2.12.2019. objavljen je Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.1.2020.  

Zakonom se uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te druga pitanja.

Natrag