U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Nar. nov., br. 80/13 i 14/14) čl. 16. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, svaki u svom djelokrugu, obavljaju inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove, i to: tržišni inspektori, inspektori opreme pod tlakom, energetski inspektori, građevinski inspektori i poljoprivredni inspektori, u skladu s ovlastima, danim ovim Zakonom i posebnim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kojim se uređuje tehnički zahtjevi za:

– radijsku opremu, obavljaju inspektori elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM),

– opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, obavljaju energetski inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležni inspektori središnjeg tijela državne uprave za unutarnje poslove,

– mjerila i neautomatske vage, obavljaju mjeriteljski inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(3) Obavješćivanje Europske komisije o primjeni Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 obavljaju inspekcijska tijela sukladno svojim nadležnostima.«.

Natrag