U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretninama (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (Nar. nov., br. 107/07, 144/12 i 14/14) u čl. 31. st. 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Natrag