U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o elektroničkoj trgovini (Nar. nov., br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14) u čl. 22. st. 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Natrag