U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o duhanu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o duhanu (Nar. nov., br. 69/99 i 14/14) čl. 32. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega donosi Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor propisan ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo financija, Carinska uprava te poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata u dijelu proizvodnje duhana.

Protiv rješenja poljoprivrednih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

Žalbu protiv rješenja poljoprivrednog inspektora rješava unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

Protiv drugostupanjskog rješenja unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata može se pokrenuti upravni spor.«.

Natrag