U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Nar. nov., br. 121/16.) čl. 30. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Natrag