U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (Nar. nov., br. 79/09 i 124/11) u čl. 18. st. 2. mijenja se i glasi: »(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Natrag