U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovini (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o trgovini (Nar. nov., br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) u čl. 66. st. 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom.«.

Natrag