U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu koji stupa na snagu dana 1.4.2019.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17) uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima. Inspekcijski nadzor nad primjenom navedenog Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona obavlja turistička inspekcija Ministarstva turizma, dok upravni nadzor nad primjenom spomenutog Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo turizma. Nacionalnim programom reformi za 2018., utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjere 4.1.i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera "Objedinjavanje gospodarskih inspekcija", kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja turistička inspekcija Ministarstva turizma. S obzirom na to da sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18), poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti turističke inspekcije Ministarstva turizma, od 1. travnja 2019. godine, preuzima Državni inspektorat, potrebno je bilo izmijeniti odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Natrag