U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (Nar. nov., br. 30/09, 139/10 i 14/14) u čl. 11. st. 1. mijenja se i glasi: »(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: inspektori) u skladu s ovlastima određenim ovim Zakonom i posebnim zakonima.«

Natrag