U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o lovstvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o lovstvu (Nar. nov., br. 99/18.) u čl. 84. st. 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Natrag