U Nar. nov., br. 40/19 od 19.4.2019. objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 20.4.2019., osim čl. 38. i 40. Zakona koji stupaju na snagu 1.5.2020. te čl. 32., 41., 44., 45., 46., 47., 48., čl. 292. st. 10. koji je izmijenjen čl. 50. Zakona, čl. 51., 57., 59. i čl. 631. st. 1. toč. 22. koji je dopunjen čl. 88. Zakona, koji stupaju na snagu 1.1.2021.

Zakon između ostalog uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezana društva; prijenos propisa Europske unije u hrvatski pravni sustav; pojam trgovca i trgovačkog društva; osnivanje podružnice i obvezne elemente koje treba sadržavati tvrtka podružnice; ishođenje suglasnosti za početak rada; predmet poslovanja trgovačkog društva; prijavu za upis u sudski registar; predaju poslovnih knjiga i dokumentacije društva od strane likvidatora Hrvatskoj gospodarskoj komori na čuvanje; upis dionica u registar dionica društva; politiku primitaka članova uprave društva dionice kojih su uvrštene na uređena tržišta radi trgovanja; poslove s povezanim osobama te ishođenje prethodne suglasnosti od nadzornog odbora; prijenos informacija o ostvarivanju prava iz dionica od društva ili posrednika; obradu osobnih podataka dioničara; uplatu najmanje jedne četvrtine temeljnog kapitala od strane osnivača prije upisa društva u sudski registar; osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) od najviše pet članova i uz korištenje novih obrazaca (Prilozi 1. do 5.); osnivanje d.o.o.-a i j.d.o.o.-a na daljinu putem internetske stranice sudskog registra i uz korištenje novih propisanih obrazaca – Prilog 3. do 6.; sklapanje ugovora o obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik ili sudske odluke za prijenos poslovnog udjela; prestanak društva po skraćenom postupku; reviziju izvješća o odnosima s povezanim osobama, itd.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će pravilnike iz čl. 26. i 64. Zakona do 1.1.2020., a pravilnik iz čl. 70. Zakona u roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona.

Natrag