U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

U Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (Nar. nov., br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14) u čl. 40. st. 9. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Natrag