U Nar. nov., br. 111 od 19. studenoga 2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_11_111_2239.html  koji je stupio na snagu 20.11.2019.

Izmjenama Zakona, pored ostalog, dodan je novi čl. 5.a (koji se odnosi na mogućnost preraspodjele bez ograničenja a za sredstva za otplatu glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava te doprinosi RH proračunu EU na temelju vlastitih sredstava EU) kao i čl. 23.a koji se odnosi na povrat sredstava u visini PDV-a organizatorima humanitarnih akcija te čl. 43.a kojim je propisano da sredstva iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja ureda državne uprave u županijama, koja na dan 31.12. 2019. ostanu neutrošena, postaju sredstva državnog proračuna u izvoru financiranja Opći prihodi i primici, s danom 31.12.2019.

Natrag