Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 52/19) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08 - 121/16).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

  1. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede ( nov., br. 122/09 - 78/17) i
  2. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede ( nov., br. 92/09 i 4/15).

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_991.html

Natrag