Zadaće revizijskog odbora  i suradnja s revizorom

U Infu 12/18 pisali smo da su svi subjekti od javnog interesa prema Zakonu o reviziji bili dužni od 1.1.2018. ustrojiti revizijski odbor. Također, osvrnuli smo se na organizaciju i imenovanje članova tih odbora, te na njihovu obvezu samostalnosti, stručnosti i neovisnosti.  U ovom članku pišemo o zadacima revizijskog odbora, o suradnji s drugim službama i revizorima, te o obveznom dodatnom izvješću koje su revizori dužni dostaviti revizijskom odboru.

Prema Zakonu, revizijski odbor:

1. izvješćuje nadzorni odbor ili neizvršne članove upravnog odbora o ishodu zakonske revizije te objašnjava na koji način je zakonska revizija pridonijela integritetu financijskog izvještavanja i objašnjava ulogu revizijskog odbora u tom procesu,

2. prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta,

3. glede financijskog izvještavanja prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima te, ako je to primjenjivo, unutarnju reviziju, bez kršenja svoje neovisnosti,

4. prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja,

5. ispituje i prati neovisnost revizorskog društva, a posebno prikladnost pružanja nerevizorskih usluga koje podliježu njegovu prethodnom odobrenju,

6. odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva te predlaže imenovanje revizorskog društva.

 

Ove su zadaće detaljnije opisane u Uredbi (EU) br. 537/2014, čija je primjena propisana Zakonom.

Pritom je veliki naglasak stavljen na reviziju godišnjih financijskih izvještaja (i konsolidiranih), jer se čak 4 (od 6)  propisanih zadaća odnose na vanjsku – komercijalnu reviziju.

Tako je revizijski odbor dužan izvjestiti o ishodu zakonske revizije čije je obavljanje pratio i pojasniti važnost revizije za podatke i informacije objavljene u godišnjim financijskim izvještajima.

Ishod revizije ogleda se u revizorskom izvješću i mišljenju koje će upravi, nadzornom odboru i skupštini  uobičajeno prezentirati i obrazložiti sam revizor, pri čemu može pomoći i revizijski odbor. Revizijski odbor je dužan pojasniti svoju ulogu u reviziji, objasniti na koji je način pratio i ocjenjivao rad revizora i njegovu stručnost. Osim toga, revizijski odbor ispituje i ocjenjuje neovisnost revizora, te provjerava je li uz reviziju obavljao i neke dodatne - nerevizorske usluge, što će revizor potvrditi posebnom pisanom izjavom. A budući odgovoran za postupak izbora revizorskog društva i predlaže njegovo imenovanje, revizijski odbor treba sudjelovati u postavljanju kriterija i pratiti provedbu prikupljanja ponuda i samog izbora revizora, obično kroz postupke javne nabave, te sastaviti pisani prijedlog za imenovanje revizorskog društva.

Preostale dvije zadaće odnose se na praćenje intrenog procesa financijskog izvještavanja, pri čemu se od revizijskog odbora očekuju preporuke i prijedlozi za poboljšanje tog procesa, te praćenje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima.

S tim ciljem revizijski odbor će redovito pregledavati godišnja izvješća i financijske izvještaje, sva revizorska izvješća i konačno izvješće revizora s mišljenjem, ali i planove i njihovo ostvarenje, procjene rizika i druge interne izvještaje.

O svim tim dokumentima raspravljaju članovi revizijskog odbora sami, ali i uz pomoć drugih osoba. Stoga prema potrebama dnevnog reda na sastancima (sjednicama) odbora uz članove trebaju sudjelovati i vanjski revizori, predstavnici uprave i pojedini stručni radnici poduzetnika. U subjektima od javnog interesa, osim službe financija i računovodstva, gotovo u pravilu postoji i služba interne revizije, a često i kontroling tj. služba plana i analize, pa će u svom radu revizijski odbor surađivati s predstavnicima tih službi i razmatrati njihova izvješća iz okvira svojih zadaća. Osim izravno, komunikacija se odvija pismima (mailovima), jer će revizijski odbor ponakad tražiti od kompetentnih osoba i pisana pojašnjenja. U konačnici, revizijski odbor daje smjernice i prijedloge revizorima, upravi i stručnim službama, kako bi se unaprijedilo financijsko izvještavanje, interne kontorle, sustav upravljanja rizicima i dr.

I ovdje ističemo da revizijski odbor ne smije provoditi operativne zadaće, te da bez obzira na suradnju s revizorima, upravom i službama, ni na koji način ne smije kršiti svoju neovisnost.

 

Obvezno dodatno izvješće revizora revizijskom odboru

Revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekta od javnog interesa dužno je svake godine dostaviti revizijskom odboru dodatno pisano izvješće koje, u skladu sa Zakonom i Uredbom (EU), obuhvaća izjavu o neovisnosti i brojne druge podatke o revizorima i komunikaciji s revizijskim odborom. U tom izvješću navodi se opseg i vrijeme provedbe revizije i primijenjena metodologija, ocjenjuje se pretpostavka neograničenog poslovanja i kvaliteta suradnje s klijentom i prezentiraju se uočene slabosti u sustavu internog nadzora i računovodstva, nepoštivanje propisa i internih akata itd.

Osim ovog posebnog izvješća, revizijski odbor može pregledati izvješće o transparentnosti koje je revizor subjekta od javnog interesa dužan svake godine objaviti na svojoj internetskoj stranici, u kojem uz druge propisane informacije objavljuje popis subjekata od javnog interesa koje je revidirao i izjavu o neovisnosti.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrag