Vrste planova

Brojni aspekti planiranja zahtijevaju različite vrste planova, koje se mogu kalsificirati prema različitim kriterijima. Tako npr. H. Weihrich i  H.  Koontz (Menadžment, MATE d.o.o. Zagreb, 1994. str. 122) navode sljedeće vrste planova:

  1. misije ili svrhe,
  2. ciljevi,
  3. strategije,
  4. politike,
  5. procedure,
  6. pravila,
  7. programi i
  8. proračuni.

Slične podjele koriste i drugi autori, pri čemu neki razlikuju misiju od svrhe, a neki dodaju još i vizije, što međutim dopunski zamagljuje ovu ionako često nedovoljno jasnu razinu plana.

Misija ili svrha je glavni razlog postojanja i djelovanja društva, koju paralelno s rastom i razvitkom i dr. promjenama kod poduzetnika treba preispitivati, dotjerivati i mijenjati.

Ciljevi (skupine ciljeva) trebaju biti jasni, mjerljivi i realni. Mogu biti privremeni ili stalni, pojedinačni ili cjeloviti, kratkoročni ili dugoročni. Različite razine menadžera planiraju različite ciljeve, od strateških do operativnih.

Strategije pojašnjavaju kako poduzetnik namjerava ostvariti svoje ciljeve. Obično se odnose na dugoročne ciljeve, akcije i pribavljanje potrebnih resursa.

Politike daju okvir za postupanje na određenim područjima, procedure unaprijed određuju redosljed i način postupanja u ovisnosti o situacijama, a pravila nalažu uvjek ista postupanja.

Programi su planovi za izvođenje određenih konkretnih aktivnosti društva.

I na kraju, proračuni su financijski planovi - budžeti, kojima se očekivana budućnost kvantificira u novcu. Kada se govori i piše o planiranju, načešće se misli na izradu financijskog plana - planski račun dobiti i gubitka strukturiran po asortimanu proizvoda i/ili usluga, po poslovnim jedinicama i ukupno za čitavog poduzetnika. Često se sastavlja i planska bilanca, te planski novčani tok.

Pojedinačni planovi – uvjet izrade financijskog plana

Da bi se mogao izraditi financijski plan - budžet, prije valja sastaviti pojedinačne planove: plan proizvodnje, plan nabave, plan prodaje, plan kadrova, plan troškova, plan investicija, plan marketinga itd.

Pojedinačni planovi razlikuju se prema predmetu planiranja i prikazuju planirane stavke po vrsti, količini i iznosu. Mogu biti višegodišni, godišnji, ali sastavljaju se u ovisnosti o situaciji i potrebama menadžera i za kraća razdoblja. Tako se, primjerice, u slučaju poteškoća kod naplate i plaćanja, plan likvidnosti može sastavljati mjesečno, ili za još kraća razdoblja.  

Svi ovi planovi su međusobno zavisni i objedinjavaju se u financijskom planu – budžetu poduzetnika.

Planove operativno pripremaju stručne službe poduzetnika: planeri-analitičari, kontroleri, ili računovođe. Međutim, u izradu svih vrsta planova trebaju se aktivno uključiti menadžeri, pri čemu potrebnu razinu menadžera (visoki, srednji, niži) za pojedini plan određuje vrsta plana (i menadžeri).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag