Utjecaj odgođene porezne imovine na neto dobit razdoblja

Priznavanje odgođene porezne imovine u poslovnim knjigama ima poseban efekt na visinu dobiti ili gubitka nakon oporezivanja koji proizlazi iz činjenice da se neto financijski rezultat iskazuje prema zahtjevima računovodstvenih standarda, primjenjujući temeljno računovodstveno načelo nastanka događaja te na njegovu visinu ne mogu utjecati efekti odbitnih privremenih razlika (privremeno porezno nepriznati rashodi) i prenesenih poreznih gubitaka koji proizlaze iz primjene poreznih propisa (Zakona i Pravilnika o porezu na dobit).

Prema tome, neto financijski rezultat (dobit ili gubitak nakon oporezivanja) iskazuje se primjenom važeće stope poreza na dobit na utvrđeni iznos računovodstvene dobiti (gubitka) prije oporezivanja, uključujući u tu osnovicu i sve trajne razlike (trajno porezno nepriznate rashode), ali pritom zanemarujući utjecaj privremenih razlika i prenesenih poreznih gubitaka čiji efekti se ukidaju odnosno neutraliziraju u onom poreznom razdoblju u kojem se za to ostvare uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit.

Prema tome, financijski rezultat prije oporezivanja umanjuje se za porezni rashod, dok se obveza za porez na dobit  (tekući porez) utvrđuje prema Zakonu i iskazuje u Obrascu PD (naravno, i u bilanci kao obveza tekućeg razdoblja.

Pojednostavljeno, porezni rashod je iznos poreza na dobit obračunan na računovodstvenu dobit, a tekući porez je iznos poreza na dobit obračunan na oporezivu dobit iskazanu u Obrascu PD.

Razlika između poreznog rashoda i tekućeg poreza na dobit je odgođena porezna imovina. Navedeno će rezultirati iskazivanjem većeg neto financijskog rezultata u razdoblju priznavanja odgođene porezne imovine, odnosno manjeg neto financijskog rezultata u razdoblju ukidanja odgođene porezne imovine. To se može prikazati i na slijedeći način:

Kada se kumulativno uspoređuju ova dva razdoblja, razvidno je da odgođena porezna imovina nema utjecaja na neto financijski rezultat bez obzira iskazuje li se ili ne. S druge strane, kada se razdoblja uspoređuju pojedinačno, razvidno je da na visinu neto financijskog rezultata svakog pojedinog razdoblja utječu svi rashodi koji se prema zahtjevima računovodstvenih standarda priznaju u računu dobiti i gubitka, bez obzira što se prema Zakonu o porezu na dobit neki od njih smatraju porezno nepriznatima.

Prema navedenom prikazu priznavanja i ukidanja odgođene porezne imovine, u financijskim izvještajima na poziciji računa dobiti i gubitka „Porez na dobit“ iskazuje se iznos poreznog rashoda ((računovodstvena dobit + trajne razlike) x porezna stopa), na poziciji bilance „Dobit poslovne godine“ iskazuje se iznos dobiti razdoblja preuzet sa pozicije „Dobit ili gubitak razdoblja“ računa dobiti i gubitka, a na bilančnom kontu obveze za porez na dobit iskazuje se iznos utvrđen u Obrascu PD.

Takvo postupanje će rezultirati razlikom između iznosa poreza na dobit iskazanog u računu dobiti i gubitka i iznosa obveze za porez na dobit iskazane na bilančnom kontu, koja će se, naravno, iskazati na poziciji bilance „Odgođena porezna imovina“ i dodatno pojasniti u bilješkama uz financijske izvještaje.

Detaljno o priznavanju odgođene porezne imovine i njenom utjecaju na dobit ili gubitak poslovne godine možete pročitati svake godine u broju 2 TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag