U Nar. nov., br. 39 od 17.42019. objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (»Narodne novine«, broj 130/13).

Natrag