Prestanak društva bez likvidacije

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima od 20.4.2019., društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije ako svi njegovi članovi suglasno donesu odluku o takvom prestanku društva.

Odluka i izjave članova društva

Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije (u nastavku: Odluka o prestanku društva) mora sadržavati sljedeće podatke:

  • tvrtka, sjedište, osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB) i matični broj subjekta društva koje prestaje,
  • ukupni broj članova društva, imena i prezimena, prebivališta i OIB-i svakog člana društva (odnosno tvrtke i sjedišta ako je član društva pravna osoba), te
  • plan raspodjele imovine društva.

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:

  • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
  • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te
  • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Odluka o prestanku društva i izjava članova društva donose se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik.

Prijava sudu

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije prijavljuje se registarskom sudu, a uz prijavu se prilaže odluka o prestanku društva, izjava svih članova društva da društvo nema nepodmirenih obveza te da se svaki član obvezuje podmiriti obveze ako se naknadno utvrdi da one postoje i potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja.

Naknadno utvrđene obveze

Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.

Vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od dvije godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra.

Porezne prijave i financijski izvještaji

Poduzetnici su dužni financijske izvještaje i porezne prijave, te obračune drugih davanja sastaviti za svaku poslovnu godinu (tj. porezno razdoblje), u slučaju statusnih promjena, te pokretanja i okončanja postupka likvidacije odnosno stečaja. Iako sada važećim zakonima nije izrijekom propisana obveza sastavljanja financijskih izvještaja i poreznih prijava u slučaju prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije, budući se isti sastavljaju za svaku poslovnu godinu i u navedenim slučajevima prestanka društva, možemo zaključiti da iste treba sastaviti i u slučaju prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Osim toga, prema objavljenom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit čije odredbe će stupiti na snagu 1.1.2020., obveza sastavljanja prijave poreza na dobit u slučaju prestanka poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije biti će propisana ovim Zakonom, a primjenjivati će se i na porezne obveznike koji su prestali poslovati po skraćenom postupku tijekom 2019., ako istu nisu podnijeli  tijekom 2019. Nadalje, istim Zakonom propisuje se i da društvo koje je prestalo poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije je dužno za potrebe javne objave GFI-a primijeniti odredbe Zakona o računovodstvu na način koji se primjenjuje u slučaju zaključenja postupka likvidacije.

Dakle, društvo koje prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije treba, za razdoblje od prvog dana poslovne godine (od 1.1.) do dana upisa prestanka društva u sudskom registru, sastaviti:

  • Godišnji financijski izvještaj - obrazac GFI-POD (vrsta izvještaja 10, svrha predaje 3) i predati Fini, te
  • Prijavu poreza na dobit - obrazac PD i predati ga Poreznoj upravi.

Ako je društvo obveznik plaćanja članarine turističkoj zajednici,  spomeničke rente, naknade za opće korisne funkcije šuma, treba sastaviti i nadležnim institucijama predati i obrazac TZ, obrazac SR, obrazac OKFŠ.

Društvo - obveznik PDV-a obvezno je sastaviti i predati PU obrazac PDV za posljednje razdoblje poslovanja (mjesec/tromjesečje).

Čuvanje dokumentacije

Poslovne knjige i dokumentacija društva koje je prestalo po skraćenom postupku bez likvidacije predaju se na čuvanje Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag