U Nar. nov., br. 25 od dana 13.3.2019. objavljen je Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze koji stupa na snagu dana 21.3.2019., a prvi put se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem za 2019. sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja kojima burza izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) o financijskom položaju, sveobuhvatnoj dobiti, novčanim tokovima i promjenama kapitala te način izvještavanja Hanfe.

Natrag