U Nar. nov., br. 50/19 od 17. svibnja 2019. objavljen je Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, koji stupa na snagu 25. svibnja 2019. godine. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti raniji Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Nar. nov., br. 112/14 i 84/15).

Pravilnikom se propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu ovlaštena osoba je pravna ili fizička osoba koju je ministarstvo nadležno za rad ovlastilo za obavljanje poslova zaštite na radu. Prema čl. 18. Pravilnika ovlaštena osoba obvezna je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika donijeti godišnji plan izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu iz čl. 9. Pravilnika i osigurati njegovu provedbu.

Natrag