Pravilnik o odgovarajućem smještaju (Nar. nov., br. 28/19) donesen je temeljem Zakona o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18). Ovim Pravilnikom utvrđuje se što se smatra odgovarajućim smještajem u organizaciji poslodavca kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje izvan mjesta prebivališta ili boravišta. Potrebu za osiguravanjem odgovarajućeg smještaja u odnosu na mjesto obavljanja rada i na uvjete ponuđenog zaposlenja utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje temeljem prijave potrebe za radnikom koju dostavi poslodavac.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_587.html

Natrag