U Nar. nov., br. 48/19 od 12.5.2019. objavljen je Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 20.5.2019.

Pravilnikom se propisuje način obračunavanja i plaćanja naknade za zaštitu voda, osnovica, obračunska razdoblja, privremeni i konačni obračun, naplata naknade putem uplatnica, fiksni tehnološki gubitak za pojedine grane industrije, rokovi plaćanja, ustanovljavanje i vođenje očevidnika naknade, dostava podataka iz očevidnika i način ostvarenja prava na povrat preplaćenih iznosa naknade.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Nar. nov., br. 83/10 i 160/13).

Natrag