Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Nar. nov., br. 28/19) donesen je temeljem Zakona o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18). Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Djelatnost u svezi sa zapošljavanjem smatra se i posredovanje za obavljanje poslova i usluga bez zasnivanja radnog odnosa.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_591.html

Natrag