U Nar. nov., br. 16/19 od 15.2.2019. objavljen je Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 23.2.2019.

Pravilnikom se uređuje postupak naknade štete koju je društvo za upravljanje (Društvo) dužno nadoknaditi ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu u slučaju pogrešnog izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu odnosno cijene udjela i nedopuštene povrede ograničenja ulaganja u smislu čl. 259. st. 2. i 4. Zakona, kao i kod štete koja je nanesena imovini UCITS fonda kao posljedica propusta Društva u smislu čl. 110. st. 1. i 2. Zakona te štete koja nastane imateljima udjela UCITS fonda u smislu čl. 184. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (Nar. nov., br. 41/17).

Natrag