U Nar. nov., br. 64/19 od 3.7.2019. objavljen je Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 11.7.2019.

Pravilnikom se utvrđuje visina naknade za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, ovisno o uvjetima i vremenu u kojima se dežurstvo obavlja. Sucima, državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika pripada naknada za dežurstvo (aktivno i pasivno) koje se obavlja radnim danom izvan redovitog radnog vremena suda i državnog odvjetništva te u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane, razmjerno broju sati provedenom u aktivnom ili u pasivnom dežurstvu. Aktivno dežurstvo je dežurstvo u zgradi suda i državnog odvjetništva te obavljanje službene radnje suca, državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koja ne trpi odgodu izvan zgrade suda i državnog odvjetništva. Pasivno dežurstvo je obvezatna prisutnost suca u mjestu sjedišta suda odnosno državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika u mjestu sjedišta državnog odvjetništva.

Sucima županijskih sudova, ravnatelju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i njegovim zamjenicima, županijskim državnim odvjetnicima, zamjenicima županijskih državnih odvjetnika, općinskim državnim odvjetnicima i zamjenicima općinskih državnih odvjetnika te sucima općinskih sudova određuje se novčana naknada za svaki sat aktivnog dežurstva radnim danom izvan redovitog radnog vremena u iznosu od 37,50 kuna bruto, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane u iznosu od 45,00 kuna bruto. Sucima, državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika kako je naprijed navedeno određuje se novčana naknada za svaki sat pasivnog dežurstva radnim danom izvan redovitog radnog vremena u iznosu od 6,00 kuna bruto, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane u iznosu od 7,50 kuna bruto. Ako je mjesto obavljanja službene radnje koja ne trpi odgodu različito od mjesta sjedišta suda odnosno sjedišta državnog odvjetništva, sucu odnosno državnom odvjetniku i zamjeniku državnog odvjetnika se vrijeme koje je proveo na putu od mjesta sjedišta suda odnosno sjedišta državnog odvjetništva do mjesta obavljanja službene radnje i natrag, u radne dane izvan redovitog radnog vremena, u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane, uračunava u vrijeme aktivnog dežurstva.

Sudovi i državna odvjetništva dužni su voditi evidenciju o obavljenom aktivnom i pasivnom dežurstvu (knjiga dežurstva). Mjesečne rasporede dežurstava i izvještaj o isplaćenim naknadama za dežurstva dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa za svako tromjesečje najkasnije do 15. dana idućeg mjeseca.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (Nar. nov., br. 35/15).

Natrag