U Nar. nov., br. 53 od 24.5.2019. objavljen je Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora koji je stupio na snagu 25. svibnja 2019.

Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuje način prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od ovlaštenih revizora, revizorskih društava i ostalih subjekata nadzora koji su određeni u čl. 77. st. 4. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17), koje obuhvaća sadržaj izvještaja i obavijesti, vrstu podataka, pripremu i dostavljanje izvještaja, obavijesti, podataka i druge dokumentacije potrebne za provođenje posrednog nadzora, za planiranje i pripremu neposrednog nadzora te dostavljanje podataka sukladno Uredbi (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EEZ.

Pravilnikom se detaljnije propisuju postupci iz čl. 98. Zakona u vezi prijavljivanja povreda propisa Ministarstvu financija, koji obuhvaćaju postupke za zaprimanje prijava povreda propisa i daljnje postupanje po istima, mjere za zaštitu osobe koja u okviru svog radnog odnosa prijavi povrede propisa i osobe koja ih je navodno počinila, odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo pravo okrivljenika na obranu i saslušanje prije donošenja odluke koja se odnosi na njega te pravo da traži djelotvoran pravni lijek pred sudom protiv bilo koje odluke ili mjere koja se odnosi na njega te mjere za zaštitu osobnih podataka.

Revizorska društva dostavit će Ministarstvu financija godišnji upitnik s podacima za godišnje izvještajno razdoblje od 16. svibnja 2017. godine do 15. svibnja 2018. godine u elektroničkom obliku, na način kako je uređeno u čl. 4. ovoga Pravilnika, a u roku i prema pisanim uputama koje će Ministarstvo financija objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Natrag