U Nar. nov., br. 77 od 14.8.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru koji stupa na snagu 22. kolovoza 2019.

U čl. 5. st. 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Nar. nov., br. 42/16) riječi »Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje« zamjenjuju se riječima »Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje«, a ispred riječi »Državni zavod za statistiku« briše se veznik »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »statistiku« dodaju se riječi »i Državni inspektorat«. Naime, prema čl. 5. Pravilnika, navedene institucije dužne su uspostaviti unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju ili imenovanjem unutarnjeg revizora.

Dopunom čl. 10. st. 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Nar. nov., br. 42/16), sada je propisano da su klinički bolnički centri, kliničke bolnice i klinike u vlasništvu Republike Hrvatske obvezne uspostaviti unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju ili imenovanjem unutarnjeg revizora.

Natrag