U Nar. nov., br. 119 od 28.12.2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu  koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag