Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (Nar. nov., br. 68/14, 41/17 i 112/19) donesen je temeljem Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14, 29/18 i 115/18). Ovim Pravilnikom propisuju se: način izračuna kapitala mirovinskog društva, obilježja stavki koje ga čine, odnosno odbitne stavke, dodatni kapitalni zahtjevi za mirovinska društva koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima obavljaju i djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondovima, sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokovi dostave, kriterij za izračun tehničkih pričuva mirovinskog društva.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_112_2263.html

Natrag