U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.6.2019.

Pravilnikom se propisuje obveza ljekarnama (osim bolničkim ljekarnama) da preuzimaju farmaceutskim otpad od građana, zdravstvenim ustanovama da preuzimaju medicinski otpad od svog korisnika zdravstvene usluge, veterinarskim ambulantama da preuzimaju medicinski otpad od svog korisnika veterinarske usluge te osiguranje obrade opasnog medicinskog otpada od strane zdravstvene ustanove i veterinarske ambulante.

Natrag