U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljen je Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_63.html koji stupa na snagu 17.1.2019.

Pravilnikom se propisuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja kojima mora udovoljavati studentski centar koji je osnovalo visoko učilište kao ustanovu na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište tog visokog učilišta ili njegove sastavnice, ili visoko učilište koje ima centar za studentski standard kao ustrojstvenu jedinicu (u daljnjem tekstu: posrednik) i koje namjerava obavljati djelatnost posredovanja.

Natrag