U Nar. nov., br. 82/19 od 4. rujna 2019. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019. objavljena je koja stupa na snagu 12. rujna 2019., a primjenjuje se od 1. srpnja 2019.

Odluku je donio HZMO na temelju čl. 88. st. 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov. br. 157/13 – 115/18).

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2019. iznosi 1.557,00 kn.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2019. usklađuju se od 1. srpnja 2019. za 2,44%.

Natrag