U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj koja stupa na snagu 21.12.2019.

Ovom Odlukom uvodi se gospodarska mjera za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Mjera). Mjera se ostvaruje kroz naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru, koje poslodavac može isplatiti svojim radnicima sukladno propisima o oporezivanju dohotka.

Pravo na isplatu naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namijenjenih odmoru imaju sljedeće fizičke osobe zaposlene u RH:

– radnici koji u radnom odnosu obavljaju određene poslove za poslodavca temeljem zaključenog ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju radni odnosi

– obrtnici koji obavljaju djelatnost registriranu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje obrta

– djelatnici slobodnih zanimanja koji su po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koji su po toj osnovi upisani u registar obveznika poreza na dohodak ili obveznika poreza na dobit

– poljoprivrednici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva.

Natrag