U Nar. nov., br. 126/19 od 24.12.2019. objavljena je Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 31.12.2019., a počinje se primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2019. godinu.

Odlukom se propisuju: - način izračuna visine regulatornoga kapitala institucije za platni promet, - metoda izračuna minimalno potrebnoga regulatornoga kapitala institucije za platni promet, - računovodstveni podaci koje je institucija za platni promet dužna odvojeno prikazati u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

Odredbe Odluke dužne su primjenjivati institucije za platni promet osnovane u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje platnih usluga. Navedeno se ne primjenjuje na instituciju za platni promet koja je dobila odobrenje samo za pružanje platnih usluga iz čl. 4. toč. 7. i/ili 8. Zakona o platnom prometu ni na instituciju za platni promet iz čl. 99. st. 5. Zakona o platnom prometu.

Institucija za platni promet dužna je provesti procjenu usklađenosti iz čl. 4. st. 2. Odluke postojećih instrumenata kapitala koji su uključeni u regulatorni kapital sa stanjem na dan 31.12.2019. na obrascima iz čl. 4. st. 4. Odluke te o rezultatima procjene obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u roku iz čl. 106. st. 2. Zakona o platnom prometu i pritom dostaviti propisane obrasce za procjenu.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet (Nar. nov., br. 73/2018).

Natrag