U Nar. nov., br. 113 od 22.11.2019. objavljena je Odluka o porezima Grada Zadra koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Odlukom o porezima Grada Zadra utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa, visina, način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti prihod Grada Zadra.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o gradskim porezima, i to:

  • Odluka o porezu na potrošnju (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 6/01 i 4/09);
  • Odluka o porezu na kuće za odmor (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 2/11 i 16/14);
  • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 4/12, 17/13, 16/14 i 1/15 – ispravak)

 

Natrag