U Nar. nov., br. 123 od 13.12.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč koja stupa na snagu 1.1.2020.. Odlukom se propisuju vrste poreza koje pripadaju Općini Sv. Lovreč, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

- prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%,

- porez na potrošnju plaća se po stopi do 3%,

- porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kn/m² godišnje po metru korisne površine kuće za odmor i

- porez na korištenje javnih površina.

Natrag