U Nar. nov., br. 37 od 11.4.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće i stupa na snagu 1. svibnja 2019. godine.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Gračišće, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina« broj 23/2002, 16/11. i 6/14.). Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina« broj 23/2002, 16/11. i 6/14.).

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi«.

Natrag