U Nar. nov., br. 56/19 od 5.6.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu prvoga dana prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17).

Općinski porezi su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 8% na osnovicu (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% (osnovicu čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 3. porez na kuće za odmor, plaća se u iznosu od 5 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci (Nar. nov., br. 114/01).

Natrag