U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje koja stupa snagu 1. siječnja 2020. godine.

 

Gradu Petrinji pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja MF – Porezna uprava prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor godišnje. Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj Poreznoj upravi i Gradu Petrinji dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 10% na iznos naknade koja se plaća za korištenje javnih površina.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i prireza na dohodak obavljat će nadležna Porezna uprava.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na javne površine obavljat će nadležno upravno tijelo Grada.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o prirezu na dohodak (Nar. nov., br. 75/04 i 82/04) i Odluka o gradskim porezima Nar. nov., br. 151/14).

Natrag