U Nar. nov., br. 123 od 13.12.2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Grada Labina koja stupa na snagu 1.1.2020., a kojom Grad Labin uvodi sljedeće poreze:

-  prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%,

-  porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%,

-  porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kuna/m² korisne površine 

   kuće za odmor, na cijelom području Grada Labina i

-  porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Grada Labina (»Službene novine Grada Labina« broj 16/17 i »Narodne novine« broj 123/17.) i Odluka o porezu na korištenje javne površine (»Službene novine Grada Labina« broj 17/17., 2/18. i 13/18.).

Natrag