U Nar. nov., br. 35 od 5. travnja 2019. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_04_35_743.html koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama« odnosno 1. svibnja 2019.

Navedenom se odlukom prirez porezu na dohodak smanjuje sa 12% na 9%.

Natrag