U Nar. nov., br. 119 od 28.12.2018. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča koja stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Ovom Odlukom, u Odluci o porezima Grada Ploča (»Službeni glasnik Grada Ploča« broj 6/17), se mijenja stopa poreza na potrošnju te ista sada iznosi 1%.

Natrag