U Nar. nov. br. 3 od 9. siječnja 2019. objavljena je  Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_3_74.html koja stupa na snagu 10. siječnja 2019.

Natrag