Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Fužine (Nar. nov., br. 4/19) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 123/17) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17). Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju odredbe čl. 11. i čl. 12. kojima je reguliran porez na kuće za odmor.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Fužine«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_4_83.html

Natrag