U Nar. nov., br. 125 od 20.12.2019. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Bukovlje.

Ovom Odukom mijenjanju se i brišu pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 18/19), a stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«. Odredbe o porezu na potrošnju i porezu na kuće za odmor primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće godine.


Prema ovoj Odluci prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Natrag