U Nar. nov., br. 108/19 od 8.11.2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.12.2019.

Odlukom se mijenjaju, dodaju nove šifre te brišu šifre anatomsko – terapijsko – kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije.

Natrag